سه شنبه 25 فروردین 1394 04:31 ب.ظ نظرات ()
بخش اوّل: استراتژیهای برنده
استراتژی 2: جابلقا را محاصره کن تا جابلسا را نجات دهی.

هنگامی که دشمن بسیار قوی است و مستقیم حمله می کند، به جایی که برایش مهم است حمله ببر. بدان که وی نمی تواند در همه چیز برتر باشد. در جایی، شکافی در زره وجود دارد، در عوض می توان به یک نقطه ضعف حمله کرد. به عبارتی دیگر، ممکن است که سعی کنی به خویشاوندان حمله کنی تا روحیه وی را تضعیف کنی.
.
.
کاری از جنگها و تاریخ