سه شنبه 15 دی 1394 10:46 ق.ظ نظرات ()
سفید: راوی مک کی
سیاه: فیلیپ جیولین
مسابقات بانک اسکاتلند 1998 پیسلی
دفاع هلندی

1Cf3,e6/2.g3,f5/3.Fg2,Cf6/4.0-0,d5/5.d3,Fd6/6.Cc3,0-0-/7.e4,f.e/8.d.e,d.e/9.Cg5,Cc6/10.Cc.e4,e5?/11.C.f6+,g.f/12.C.h7
سیاه واگذار کرد