چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 12:28 ب.ظ نظرات ()
بسیاری رضا شاه پهلوی را معمار مدرنیسم در ایران می دانند. به صحت و سقم این ادعا کاری ندارم ولی اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم اولین گام های لرزان جامعه ی سوپرسنتی ایران به سوی مدرنیسم از سوی شاهان قاجار برداشته شد. البته فکر نکنید که اینان پادشاهانی با فهم و شعور و مطالعه بودند و آگاهانه مدرنیسم برا برگزیدند. نه خیر! اصلا و ابدا! این سرنیزه های روسی و کشتی های انگلیسی بودند که به زور به حضرات فهماندند که دیگر روشهای حکومتی ایلی-عشیره ای قرن پانزدهم در قرن نوزدهم جوابگو نیست.
از جمله مهمترین ابزار مدرنیسم آموزش و پرورش مدرن بود. اولین گام توسط عباس میرزا برداشته شد که تعدادی از پسران خانواده های وابسته به دربار را برای کسب دانش روز جهان به اروپا فرستاد. گام بعدی هم توسط امیرکبیر با تأسیس مدرسه ی دارالفنون برداشته شد. پس از دارالفنون تهران مظفرالدین میرزا ،یا مظفرالدین شاه بعدی، تصمیم گرفت که برای تأمین نیروی انسانی تحصیل کرده برای سازمانهای دولتی تبریز، که شهر دوم ایران پس از تهران بود، اقدام به تأسیس یک مدرسه ی مدرن با الگوی دارالفنون بکند. این مدرسه دارالفنون تبریز ، یا مدرسه ی مظفری، نام گرفت.
درباره ی تاریخ تأسیس این مدارس اختلافاتی وجود دارد اما می توان سال تأسیس آن را 1292ه.ق محسوب کرد. صمد سرداری نیا کتاب نسبتا مفصلی درباره ی این مدرسه نوشته اند که خواندن آن را به دوست داران تاریخ ایران و تاریخ آموزش و پروش مدرن توصیه می کنم.
آدرس دانلود کتاب دارالفنون تبریز