چهارشنبه 20 مرداد 1395 06:28 ق.ظ نظرات ()

8-عملیات ششم

یکی از گروهان های ما در حالیکه زمین مرتفعی را اشغال کرده بود مورد حمله قرار گرفت و از موضع خود به عقب رانده شد. پشت این موضع ما 3 دستگاه تانک سبک متعلق به گردان داشتیم به علاوه ی 3 دستگاه تانک سبک از یک جوخه ی تانک. این 6 دستگاه تانک بلافاصله در یک ضدحمله مورد استفاده قرارگرفتند. ما موفق شدیم دشمن را از مواضع اشغالی عقب برانیم و آنجا را مجددا تصرف کنیم.


9-عملیات هفتم

یک روز پس از عملیات چهارم (تصویر-5) حمله ی مجددی شروع شد. این بار پیاده نظام ما در کنار تانکهای سبک بود. در ابتدا پیاده نظام ما در حالیکه از تپه ی سی به سمت تپه ی ای حرکت می کرد توسط آتش سلاح های سبک زمین گیر شد. تانکها بلافاصله پیشروی کردند تا با مسلسل و توپهای 37 میلیمتری تپه ی ای را زیر حمله بگیرند. پیاده نظام ما بلافاصله پشت سر تانکها حرکت کردند و با موفقیت تپه ی ای را تصرف کرد و تعدادی اسیر گرفتند.

پس از آن حمله ای بر روی تپه ی بی انجام گرفت. ورودی خندق کنده شده روی تپه ی به سمت انتهای تپه ی ای بود. تانکها سبک ما شروع کردند تا به سمت ورودی خندق شلیک کنند و دشمن بلافاصله تسلیم شد.

10-عملیات هشتم

چند کوشش ناموفق برای اشغال یک تپه ی کوچک توسط پیاده نظام صورت گرفت. در انتها، دو دستگاه شکارچی تانک ام-10 و چند دستگاه تانک سبک به جلو آورده شدند. آنها با آتش مستقیم به سمت تپه شلیک کردند. این آتشباری موفقیت آمیز بود و پیاده نظام ما تپه را اشغال کرد.

11- زرهی در کنار پیاده نظام

در گردان ما یک دستگاه تانک سبک به همراه هر گردان پیاده وجود دارد. دلیل استفاده از این تانکها دوتاست:

اول اینکه این تانک همواره به همراه یک گروهان پیاده به ویژه در پشت مواضع دفاعی ما قرار می گرفت و آماده ی ضدحمله بود تا بتواند موضع دفاعی را دوباره تصرف کند. در هنگام حمله، پیاده نظام دشمن سبک حرکت می کنند عموما با تفنگ، مسلسل سبک و خمپاره اندازهای سبک و چند سلاح ضدتانک سر می رسند. بنابراین اگر یک وسیله ی زرهی تا تانک در ضدحمله بر علیه دشمن استفاده شود تقریبا همیشه می تواند او را مجبور به عقب نشینی کند. ما این روش را در عملیات ششم با استفاده از تانک و در عملیات هفتم با استفاده از خودروهای نیم شنی بکارگرفتیم. آلمانها به خوبی از همین روش در عملیات چهارم بر علیه ما استفاده کردند.

دوم اینکه ی تانک در کنار پیاده نظام در حمله با آتش مستقیم مسلسل خود و به ویژه گلوله های با قدرت انفجاری بالا تلاشهای دشمن را ناکام می گذارند. همچنین، پیاده نظام می تواند به آرامی آن را دنبال کنند. متوجه شده ایم که این آتش مستقیم به مواضع دشمن شانس کمی برای زنده بودن می گذارد. ما این روش را در علمیات های هفتم و هشتم با موفقیت به کار بردیم. بدون این آتش مستقیم احتمالا تپه تصرف نمی شد. آلمانها نیز یکبار از این آتش مستقیم بر علیه ما استفاده کردند اما موفق نشدند قسمتی به خاطر اینکه ما موضع دفاعی مستحکمی داشتیم. به هرحال،