یکشنبه 16 آبان 1395 02:28 ب.ظ نظرات ()


قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

کوشش بعدی روسها، عملیات زحل، تهدید می کرد که تا روستوف ، در دهانه ی رود دن در دریای آزوف، پیشروی کند. اگر این عملیات موفقیت آمیز بود می توانست  گروه ارتش دن را از عقبه اش جدا کند و گروه ارتش الف فیلدمارشال فون کلایست را در قزاق در محاصره قراردهد. مانشتاین چاره ای نداشت جز اینکه بدنه ی اصلی ارتش چهارم زرهی را برای دفاع از روستوف منحرف کند. این امر سرنوشت ارتش ششم فون پاولوس را در استالینگراد ،که دست آخر در دوم فوریه 1943 تسلیم شد، مهر و موم کرد.File:Operation Little Saturn.png

نقشه عملیاتی عملیات زحل کوچک. موقعیت لشکر یازدهم زرهی بالک در زیر نقشه در کنار لشکر 336ام پیاده و حرکت آن به سمت غرب به خوبی تصویر شده اند.

حرکت جدید روسها با حملات بیشتر ارتش پنجم زرهی آنها بر علیه سپاه48 زرهی پشتیبانی شد. بالک یک راهپیمایی شبانه ی دیگر را هدایت کرد و قبل از سپیده دم روز 19 دسامبر یک واحد بزرگتر روسها را کاملا غافلگیر کرد. هنگامی که هنگ پانزدهم زرهی بالک در تاریکی شب در پشت ستون روسها قرار گرفت ،آن طور که بالک در خاطراتش نوشته مانند یک رژه ی نظامی، استعداد آن تا 25 دستگاه تانک کاهش یافته بود. روسها تانکهای آلمانی را با تانکهای خودشان اشتباه گرفتند. قبل از اینکه روسها بفهمند چه اتفاقی افتاده تانکهای بالک آتش گشودند و طومار ستون زرهی روسها را در هم پیچیدند و همه ی تانکهایشان را نابود کردند.

سپس تانکهای بالک چرخیدند تا با یک ستون دیگر روسها ،شامل 23 دستگاه تانک، که در حال نزدیک شدن بود روبرو شوند. در یک زمین پست آلمانها با آتش منحنی تانکهای روسی را که به خط الرأس رسیده بودند هدف قرار دادند. در انتهای روز هنگ پانزدهم زرهی یک سپاه زرهی دیگر را ،به همراه 65 دستگاه تانک، نابود کرد بدون اینکه یک تلفات داشته باشد.

هنگامی که کینیتس او را در ساعت 2 بامداد روز 21 دسامبر بیدار کرد واحد بالک در مواضع دفاعی خود بود:

دردسر شروع شد. خط لشکر 110 شکست و لشکر 111ام مورد حمله قرار گرفت. هنگ زرهی خبر داد: وضعیت جدی است. در نور ماه روسها به خط فاصل بین دو هنگ نارنجک انداز-زرهی حمله کرده اند. هنگامی که من به صحنه ی نبرد رسیدم وضعیت در بعضی جاها محکم شده بود. برای بستن شکاف بین هنگها یک ضد حمله را با گروهان موتورسوار گردان شناسایی زرهی سازمان دادم. در ساعت 9:00 وضعیت تقریبا تحت کنترل بود. صدها جنازه ی روسی در میان و اطراف مواضع ما افتاده بود.

نبردهای دفاعی در طول رود چیر تمام شدند. ارتش پنجم زرهی واقعا نابود شد. اما پیروزی تاکتیک به معنای موفقیت عملیاتی برای آلمانها ،که از رود دن بیشتر و بیشتر به عقب رانده می شدند، نبود. در روز 22 دسامبر به سپاه 48ام زرهی دستور داده شد تا سریعا 90 مایل به سمت غرب برود و در مروژووسکایا یک خط دفاعی تشکیل دهند تا از روستوف حفاظت کنند. هیتلر دستور داده بود این شهر باید به هر قیمتی حفظ شود.

هنگامی که بالک به مروژووسکایا رسید یک سپاه زرهی روسی از شمال داشت وارد شهر می شد و تهدید می کرد که شهر کوچک تاتسینسکایا را در جناح چپ محاصره کند. تنها چیزی که در برابر آنها قرار داشت یک خط دفاعی از واحدهای درحال فروپاشی بود. بالک نتیجه گرفت:

وضعیت وخیم بود. امید مدافعین به یک لشکر آش و لاش بود که در حال فروریختن بود. به نظر من وضعیت آنقدر خراب بود که تنها امکان داشت با تهور ،یا به عبارت دیگر حمله، به آن سامان داد. هر کوشش دفاعی به معنای شکست ما بود. ما نیاز داشتیم تا غربی ترین ستون دشمن را ابتدا در هم بکوبیم تا فضای کافی برای مانور داشته باشیم. باید امیدوار بودیم که وضعیت درهم بر هم نیروها در مروژووسکایا یک روز دیگر ادامه پیداکند.

بالک با تنها 22 دستگاه تانک عملیاتی و یک گردان ناقص پیاده به سمت سکاسیرسکایا حرکت کرد تا ورود روسها را سد کند. پس از تأمین شهر با یک نبرد کوتاه ولی سنگین در روز 24 دسامبر او به راهش به سمت تاتسینسکایا ادامه داد که او را در پشت خطوط روسها قرار می داد. با وجود اینکه تمام لشکر او هنوز در حال حرکت از روز چیر بودند، بالک واحدهایش را به محض وارد شدن به منطقه در یک دایره به دور تاتسینسکایا می چید. هنگامی که فرمانده ی روس سپاه 24ام زرهی فهمید که آلمانها پشت سرش قرار دارند و خطوط ارتباطش قطع شده اند به تمام واحدهایش دستور داد تا در اطراف تپه ی 175 موضع دفاعی بگیرند. این دستور توسط بیسیم و بدون رمز ارسال شد. هنگامی که لشکر یازدهم زرهی مکالمات روسها را شنود کرد بالک فهمید که دشمن در تله افتاده است.

بالک حلقه ی محاصره را تنگ تر کرد اما لشکر او مدتها حرکت کرده بود و به سختی جنگیده بود. استعداد واحد به تنها 8 دستگاه تانک عملیاتی کاهش یافته بود. بالک نیروی رزمی کافی برای نابود کردن روسها نداشت. در روز کریسمس هنوز آلمانها نمی توانستند خطوط روسها را بشکنند و البته روسها هم نمی توانستند از حلقه ی محاصره عبور کنند. به هرحال، در انتهای روز فرماندهی یک هنگ نارنجک انداز-زرهی و یک گردان از توپهای هجومی از لشکر تازه به صحنه رسیده ی ششم زرهی به بالک واگذار شد.


قسمت پنجم